Privacybeleid

Artikel 1 - INLEIDING

Dit privacybeleid is van toepassing op de site en al zijn subdomeinen. Het doel van dit privacybeleid is om gebruikers van de site bekend te maken:

 • De manier waarop hun persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt. Alle gegevens waarmee een gebruiker kan worden geïdentificeerd, moeten als persoonlijke gegevens worden beschouwd. Deze omvatten de voor- en achternaam, leeftijd, postadres, e-mailadres, locatie van de gebruiker of zijn IP-adres;
 • Wat zijn de rechten van gebruikers met betrekking tot deze gegevens;
 • Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van verzamelde en verwerkte persoonsgegevens;
 • Aan wie deze gegevens worden doorgegeven;
 • Mogelijk het beleid van de site met betrekking tot "cookies" -bestanden.

Dit privacybeleid vormt een aanvulling op de wettelijke vermeldingen en de algemene gebruiksvoorwaarden die gebruikers op de website kunnen raadplegen.


Artikel 2 - ALGEMENE BEGINSELEN MET BETREKKING TOT HET VERZAMELEN EN VERWERKEN VAN GEGEVENS

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 5 van de Europese verordening 2016/679, worden bij het verzamelen en verwerken van gegevens van sitegebruikers de volgende principes gerespecteerd:

 • Rechtmatigheid, loyaliteit en transparantie: gegevens kunnen alleen worden verzameld en verwerkt met toestemming van de gebruiker die de gegevens bezit. Telkens wanneer persoonlijke gegevens worden verzameld, wordt de gebruiker geïnformeerd dat zijn gegevens worden verzameld en om welke redenen zijn gegevens worden verzameld;
 • Beperkte doeleinden: het verzamelen en verwerken van gegevens wordt uitgevoerd om te voldoen aan een of meer doelstellingen bepaald in deze algemene gebruiksvoorwaarden;
 • Minimalisatie van gegevensverzameling en -verwerking: alleen de gegevens die nodig zijn voor de juiste uitvoering van de doelstellingen van de site worden verzameld;
 • Tijdbesparende bewaring van gegevens: gegevens worden voor een beperkte periode bewaard, waarvan de gebruiker op de hoogte wordt gebracht.
 • Integriteit en vertrouwelijkheid van de verzamelde en verwerkte gegevens: de gegevensbeheerder verbindt zich ertoe de integriteit en vertrouwelijkheid van de verzamelde gegevens te garanderen.

Om rechtmatig te zijn, en in overeenstemming met de vereisten van artikel 6 van de Europese Verordening 2016/679, mag de verzameling en verwerking van persoonsgegevens alleen plaatsvinden als ze voldoen aan ten minste een van de onderstaande voorwaarden. na vermeld:

 • De gebruiker heeft uitdrukkelijk ingestemd met de verwerking
 • De verwerking voldoet aan een wettelijke verplichting

 

Artikel 3 - PERSOONLIJKE GEGEVENS DIE WORDEN VERZAMELD EN VERWERKT IN HET KADER VAN NAVIGATIE OP DE SITE

De gegevensbeheerder bewaart alle gegevens die zijn verzameld in de computersystemen van zijn site en onder redelijke beveiligingsvoorwaarden voor een periode van maximaal 3 maanden.

3.1 - PERSOONLIJKE GEGEVENS VERZAMELD EN VERWERKT

De persoonlijke gegevens die op de site www.wildbed.fr worden verzameld, zijn als volgt:

 • Verbindingsgegevens (bijv.IP-adressen, logboeken, terminal-ID's, verbindings-ID's, tijdstempelinformatie, enz.)
 • Administratieve gegevens (naam, voornaam, telefoon, e-mail)

3.2 - WIJZE VAN VERZAMELEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Deze gegevens worden verzameld wanneer de gebruiker een van de volgende bewerkingen op de website uitvoert:

 • Navigatie op de website.
 • Indiening van een bericht.

 

Artikel 4 - DOEL VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Het verzamelen en verwerken van gegevens heeft in het bijzonder de volgende doelen:

 • Opvolging van het klantendossier
 • Statistische monitoring van bezoekers.

En meer in het algemeen alle activiteiten met betrekking tot diensten of producten in relatie tot de informatie die op de website wordt gepresenteerd.

Artikel 5 - VERZENDING VAN GEGEVENS AAN DERDEN

Tijdens het browsen op de site kunnen de persoonlijke gegevens van gebruikers niet worden overgedragen aan externe serviceproviders.

Zonder uw voorafgaande toestemming zullen wij uw persoonsgegevens nooit delen met derde partijen voor marketing- en / of commerciële doeleinden.

Het is mogelijk dat we uw persoonsgegevens moeten bekendmaken aan administratieve of gerechtelijke autoriteiten wanneer de bekendmaking ervan noodzakelijk is voor de identificatie, arrestatie of vervolging van een persoon die onze rechten kan schaden, een andere gebruiker of een derde. Ten slotte kunnen we wettelijk verplicht zijn om uw persoonlijke gegevens bekend te maken en kunnen we er in dit geval geen bezwaar tegen maken.

 

Artikel 6 - DATA HOSTING

De site www.wildbed.fr wordt gehost door: Gandi  met maatschappelijke zetel: 63-65 Boulevard Masséna, 75013 Parijs

De gastheer is bereikbaar op het volgende telefoonnummer: 01 70 37 76 61

De gegevens die door de site worden verzameld en verwerkt, worden uitsluitend gehost en verwerkt in de landen van de Europese Unie.

 

 Artikel 7 - PERSOON VERANTWOORDELIJK VOOR GEGEVENSVERWERKING EN GEDELEGEERD VOOR GEGEVENSBESCHERMING

7.1 - DE PERSOON VERANTWOORDELIJK VOOR DE GEGEVENSVERWERKING

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is: de heer Jean-Yves Bellet. Hij is als volgt te bereiken: Telefonisch op 02 47 57 71 07 van maandag tot vrijdag van 09u tot 00u en van 12u tot 00u of per e-mail op het volgende adres: camping-lespatis@wildbed.fr

De gegevensbeheerder is verantwoordelijk voor het bepalen van de doeleinden en de middelen die worden gebruikt voor het verwerken van persoonlijke gegevens.

 

7.2 - VERPLICHTINGEN VAN DE PERSOON VERANTWOORDELIJK VOOR DE GEGEVENSVERWERKING

De verantwoordelijke voor de verwerking verbindt zich ertoe de verzamelde persoonsgegevens te beschermen, ze niet aan derden over te dragen zonder dat de gebruiker hiervan op de hoogte is gebracht en de doeleinden waarvoor deze gegevens werden verzameld te respecteren.

De site heeft een SSL-certificaat om te garanderen dat de informatie en de overdracht van gegevens die door de site gaan, veilig zijn. Een SSL-certificaat ("Secure Socket Layer" -certificaat) is bedoeld om de gegevens die worden uitgewisseld tussen de gebruiker en de site te beveiligen.

Bovendien verbindt de verantwoordelijke zich ertoe de gebruiker op de hoogte te brengen in geval van rectificatie of verwijdering van de gegevens, tenzij dit voor hem onevenredige formaliteiten, kosten en procedures met zich meebrengt. In het geval dat de integriteit, vertrouwelijkheid of veiligheid van de persoonlijke gegevens van de gebruiker in gevaar komt, verbindt de gegevensbeheerder zich ertoe om de gebruiker op alle mogelijke manieren te informeren.

 

Artikel 8 - RECHTEN VAN DE GEBRUIKER

Conform de regelgeving omtrent de verwerking van persoonsgegevens heeft de gebruiker de onderstaande rechten.

Om de gegevensbeheerder in staat te stellen zijn verzoek in te willigen, moet de gebruiker hem het volgende verstrekken: zijn voor- en achternaam, evenals zijn e-mailadres en, indien relevant, zijn account- of persoonsnummer of abonnee. De verwerkingsverantwoordelijke is verplicht om binnen maximaal 30 (dertig) dagen op de gebruiker te reageren.

 

8.1 - PRESENTATIE VAN DE RECHTEN VAN DE GEBRUIKER MET BETREKKING TOT HET VERZAMELEN EN VERWERKEN VAN GEGEVENS

1 Recht op inzage, rectificatie en recht op verwijdering

De gebruiker kan de gegevens die op hem betrekking hebben lezen, bijwerken, wijzigen of verzoeken om verwijdering van de gegevens die op hem betrekking hebben, door de onderstaande procedure te respecteren: de gebruiker moet een e-mail sturen naar de persoon die belast is met de verwerking van persoonsgegevens, met vermelding van het onderwerp van zijn verzoek en met behulp van het hierboven opgegeven contact-e-mailadres Als hij er een heeft, heeft de gebruiker het recht om de verwijdering van zijn persoonlijke ruimte te vragen door de volgende procedure te volgen: de gebruiker moet een e-mail sturen naar de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonlijke gegevens, met vermelding van zijn persoonlijke nummer. Het verzoek tot verwijdering van gegevens wordt binnen 30 werkdagen verwerkt.

 1. Recht op gegevensportabiliteit

De gebruiker heeft het recht om de overdraagbaarheid van zijn persoonlijke gegevens, die door de site worden bewaard, naar een andere site te vragen door de volgende procedure te volgen: de gebruiker moet een verzoek indienen voor de overdraagbaarheid van zijn persoonlijke gegevens aan de verantwoordelijk voor de gegevensverwerking, door een e-mail te sturen naar het hierboven opgegeven adres.

 1. Recht op beperking van en bezwaar tegen gegevensverwerking

De gebruiker heeft het recht om de beperking te vragen of zich te verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens door de site, zonder dat de site dit kan weigeren, behalve om het bestaan ​​van legitieme en dwingende redenen aan te tonen, die voorrang kunnen hebben op de belangen en de rechten en vrijheden van de gebruiker. Om de beperking van de verwerking van zijn gegevens aan te vragen of om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn gegevens, moet de gebruiker de volgende procedure volgen: de gebruiker moet een verzoek tot beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens indienen bij de verantwoordelijke voor de verwerking gegevens, door een e-mail te sturen naar het hierboven opgegeven adres.

 1. Recht om niet het onderwerp te zijn van een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op een geautomatiseerd proces

In overeenstemming met de bepalingen van Verordening 2016/679 heeft de gebruiker het recht om niet het onderwerp te zijn van een beslissing die uitsluitend op een geautomatiseerd proces is gebaseerd als de beslissing rechtsgevolgen voor hem heeft of hem aanzienlijk raakt. dezelfde manier.

 1. Recht om het lot van gegevens na de dood te bepalen

De gebruiker wordt eraan herinnerd dat hij kan regelen wat de toekomst zou moeten zijn van zijn verzamelde en verwerkte gegevens als hij overlijdt, in overeenstemming met wet nr. 2016-1321 van 7 oktober 2016.

 1. Recht om in beroep te gaan bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In het geval dat de gegevensbeheerder besluit niet te reageren op het verzoek van de gebruiker en de gebruiker deze beslissing wil aanvechten, of, als hij van mening is dat een van de bovengenoemde rechten, heeft hij het recht om in beroep te gaan bij de CNIL (National Commission for Computing and Liberties, https://www.cnil.fr) of een bevoegde rechter.

 

Artikel 9 - PERSOONSGEGEVENS MINDERJARIGEN

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 8 van de Europese verordening 2016/679 en de wet op de gegevensbescherming, kunnen alleen minderjarigen van 15 jaar of ouder toestemming geven voor de verwerking van hun persoonsgegevens.

Als de gebruiker een minderjarige is die jonger is dan 15 jaar, is de toestemming van een wettelijke vertegenwoordiger vereist zodat persoonsgegevens kunnen worden verzameld en verwerkt.

De site-editor behoudt zich het recht voor om op elke manier te verifiëren dat de gebruiker ouder is dan 15 jaar, of dat hij de toestemming heeft verkregen van een wettelijke vertegenwoordiger voordat hij de site bezoekt.

 

Artikel 10 - VOORWAARDEN VOOR WIJZIGING VAN HET PRIVACYBELEID

Dit privacybeleid kan te allen tijde op de website worden ingezien.

De redacteur van de site behoudt zich het recht voor om deze te wijzigen om de conformiteit met de geldende wetgeving te garanderen.

Daarom wordt de gebruiker uitgenodigd om regelmatig dit privacybeleid te komen raadplegen om op de hoogte te blijven van de laatste wijzigingen die eraan zullen worden aangebracht.

De gebruiker wordt geïnformeerd dat de laatste update van dit privacybeleid plaatsvond op 25/05/2018.

 

Artikel 11 - AANVAARDING DOOR DE GEBRUIKER VAN HET PRIVACYBELEID

Door de site te bezoeken, verklaart de gebruiker dit privacybeleid te hebben gelezen en begrepen en de voorwaarden ervan te aanvaarden, meer in het bijzonder met betrekking tot het verzamelen en verwerken van hun persoonlijke gegevens.